Αρχική Σελίδα » Φοροτέχνες

Πιστεύουμε απόλυτα, ότι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, οργανώνοντας σωστά το λογιστήριο του καταστήματος ή της επιχείρησής σας και σχεδιάζοντας προσεκτικά την φοροδοτική στρατηγική, συμβάλλουμε δυναμικά στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, αφού η ακριβής και άμεση πληροφόρηση και η σωστή εφαρμογή των νόμων, που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, αποτελούν τις προϋποθέσεις και τα εργαλεία για τη λήψη των σωστών αποφάσεων και την απρόσκοπτη ανάπτυξη τους. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, όσον αφορά το εισόδημα αλλά και την ακίνητη περιουσία. Επίσης ασχολούμαστε με δηλώσεις που εμπίπτουν στην φορολογία μεγάλου πλούτου

 

Δηλώσεις Φυσικών & Νομικών Προσώπων    Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας    Φορολογία Μεγάλου ΠλούτουΦοροτέχνες